CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM HÀ NỘI

Trường TC nghề KTKTCN Hoà Bình

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | Gói thầu: