Xây dựng công nghiệp

Nhà máy gang thép Thái nguyên

 

Nhà máy nhiệt điện I - Trà Vinh

Nhà máy xi măng Công Thanh

 

Nhà máy xi măng La Hiên - Thái Nguyên

Nhà máy xi măng Quán Triều - Thái Nguyên